سرویس Pastebin (نسخه آزمایشی)
xinitrc test 1
--------------------
exec firefox
------------------- 
برای اجرای فایرفاکس 
xinitrc test 2 
-----------------
exec xtrem  
metacity --replace 
xfce4-panel