مهسا امینی
سرویس Pastebin (نسخه آزمایشی)
sda           8:0    0 931.5G  0 disk 
├─sda1        8:1    0    16M  0 part 
├─sda2        8:2    0 488.3G  0 part 
├─sda3        8:3    0 300.1G  0 part 
├─sda4        8:4    0  46.6G  0 part /
├─sda5        8:5    0   7.5G  0 part [SWAP]
├─sda6        8:6    0   954M  0 part /boot
├─sda7        8:7    0  32.6G  0 part /home
└─sda8        8:8    0  27.9G  0 part /mnt/B8D9-E210
sdb           8:16   1  14.6G  0 disk 
└─sdb1        8:17   1  14.5G  0 part 
nvme0n1     259:0    0 238.5G  0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1    0   499M  0 part 
├─nvme0n1p2 259:2    0    99M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p3 259:3    0    16M  0 part 
├─nvme0n1p4 259:4    0   237G  0 part 
└─nvme0n1p5 259:5    0   927M  0 part 
├─nvme0n1p2 259:2    0    99M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p3 259:3    0    16M  0 part 
├─nvme0n1p4 259:4    0   237G  0 part 
└─nvme0n1p5 259:5    0   927M  0 part