سرویس Pastebin (نسخه آزمایشی)
abrowser                    install
accountsservice                    install
adduser                        install
adwaita-icon-theme                install
alsa-utils                    install
apt                        install
apt-utils                    install
aspell                        install
aspell-en                    install
at-spi2-core                    install
base-files                    install
base-passwd                    install
bash                        install
binutils                    install
bsdmainutils                    install
bsdutils                    install
busybox-initramfs                install
bzip2                        install
ca-certificates                    install
ca-certificates-java                install
caja                        install
caja-common                    install
casper                        install
cifs-utils                    install
compton                        install
console-setup                    install
console-setup-linux                install
coreutils                    install
cpio                        install
cpp                        install
cpp-5                        install
cpufrequtils                    install
crda                        install
cron                        install
dash                        install
dbus                        install
dbus-x11                    install
dconf-cli                    install
dconf-gsettings-backend:amd64            install
dconf-service                    install
debconf                        install
debconf-i18n                    install
debianutils                    install
default-jre                    install
default-jre-headless                install
desktop-base                    install
desktop-file-utils                install
dh-python                    install
dictionaries-common                install
diffutils                    install
distro-info-data                install
dmsetup                        install
dmz-cursor-theme                install
dns-root-data                    install
dnsmasq-base                    install
dosfstools                    install
dpkg                        install
e2fslibs:amd64                    install
e2fsprogs                    install
eject                        install
emacsen-common                    install
enchant                        install
eom                        install
eom-common                    install
ffmpegthumbnailer                install
file                        install
findutils                    install
fontconfig                    install
fontconfig-config                install
fonts-dejavu                    install
fonts-dejavu-core                install
fonts-dejavu-extra                install
fonts-liberation                install
fonts-opensymbol                install
fonts-roboto                    install
fonts-roboto-hinted                install
fonts-sil-gentium                install
fonts-sil-gentium-basic                install
fonts-stix                    install
fuse                        install
galculator                    install
gcc-5-base:amd64                install
gcc-6-base:amd64                install
gconf-service                    install
gconf-service-backend                install
gconf2                        install
gconf2-common                    install
gcr                        install
gdisk                        install
gettext-base                    install
gir1.2-atk-1.0                    install
gir1.2-freedesktop:amd64            install
gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64            install
gir1.2-glib-2.0:amd64                install
gir1.2-gtk-2.0                    install
gir1.2-gtk-3.0:amd64                install
gir1.2-mate-panel                install
gir1.2-notify-0.7                install
gir1.2-pango-1.0:amd64                install
glib-networking:amd64                install
glib-networking-common                install
glib-networking-services            install
gnome-brave-icon-theme                install
gnome-colors-common                install
gnome-desktop3-data                install
gnome-icon-theme                install
gnome-keyring                    install
gnome-user-guide                install
gnupg                        install
gpgv                        install
grep                        install
groff-base                    install
grub-common                    install
grub-gfxpayload-lists                install
grub-pc                        install
grub-pc-bin                    install
grub2                        install
grub2-common                    install
gsettings-desktop-schemas            install
gsettings-ubuntu-schemas            install
gstreamer1.0-plugins-base:amd64            install
gstreamer1.0-plugins-good:amd64            install
gstreamer1.0-x:amd64                install
gtk2-engines:amd64                install
gtk2-engines-murrine:amd64            install
gtk2-engines-pixbuf:amd64            install
gtk3-engines-unico:amd64            install
gvfs:amd64                    install
gvfs-backends                    install
gvfs-bin                    install
gvfs-common                    install
gvfs-daemons                    install
gvfs-libs:amd64                    install
gzip                        install
hicolor-icon-theme                install
hostname                    install
humanity-icon-theme                install
hunspell-en-us                    install
hwdata                        install
i965-va-driver:amd64                install
ifupdown                    install
im-config                    install
indicator-application                install
indicator-application-gtk2            install
indicator-keyboard                install
indicator-network                install
indicator-power                    install
indicator-sound                    install
indicator-sound-gtk2                install
init                        install
init-system-helpers                install
initramfs-tools                    install
initramfs-tools-bin                install
initramfs-tools-core                install
initscripts                    install
insserv                        install
iproute2                    install
iptables                    install
iputils-arping                    install
iputils-ping                    install
isc-dhcp-client                    install
isc-dhcp-common                    install
iso-codes                    install
iw                        install
java-common                    install
kbd                        install
keyboard-configuration                install
keyutils                    install
klibc-utils                    install
kmod                        install
krb5-locales                    install
less                        install
libaa1:amd64                    install
libaacs0:amd64                    install
libabw-0.1-1v5:amd64                install
libaccountsservice0:amd64            install
libacl1:amd64                    install
libandroid-properties1                install
libapparmor1:amd64                install
libappindicator1                install
libappindicator3-1                install
libapt-inst2.0:amd64                install
libapt-pkg5.0:amd64                install
libarchive13:amd64                install
libasn1-8-heimdal:amd64                install
libasound2:amd64                install
libasound2-data                    install
libasound2-plugins:amd64            install
libaspell15:amd64                install
libasprintf0v5:amd64                install
libassuan0:amd64                install
libasyncns0:amd64                install
libatasmart4:amd64                install
libatk-bridge2.0-0:amd64            install
libatk1.0-0:amd64                install
libatk1.0-data                    install
libatkmm-1.6-1v5:amd64                install
libatm1:amd64                    install
libatspi2.0-0:amd64                install
libattr1:amd64                    install
libaudit-common                    install
libaudit1:amd64                    install
libavahi-client3:amd64                install
libavahi-common-data:amd64            install
libavahi-common3:amd64                install
libavahi-glib1:amd64                install
libavc1394-0:amd64                install
libavcodec-ffmpeg56:amd64            install
libavformat-ffmpeg56:amd64            install
libavutil-ffmpeg54:amd64            install
libbdplus0:amd64                install
libblkid1:amd64                    install
libbluetooth3:amd64                install
libbluray1:amd64                install
libbonobo2-0:amd64                install
libbonobo2-common                install
libboost-date-time1.58.0:amd64            install
libboost-filesystem1.58.0:amd64            install
libboost-iostreams1.58.0:amd64            install
libboost-system1.58.0:amd64            install
libbsd0:amd64                    install
libbz2-1.0:amd64                install
libc-ares2:amd64                install
libc-bin                    install
libc6:amd64                    install
libcaca0:amd64                    install
libcairo-gobject2:amd64                install
libcairo2:amd64                    install
libcairomm-1.0-1v5:amd64            install
libcaja-extension1:amd64            install
libcanberra-gtk-module:amd64            install
libcanberra-gtk0:amd64                install
libcanberra-pulse:amd64                install
libcanberra0:amd64                install
libcap-ng0:amd64                install
libcap2:amd64                    install
libcap2-bin                    install
libcdio-cdda1:amd64                install
libcdio-paranoia1:amd64                install
libcdio13:amd64                    install
libcdparanoia0:amd64                install
libcdr-0.1-1:amd64                install
libcgmanager0:amd64                install
libclucene-contribs1v5:amd64            install
libclucene-core1v5:amd64            install
libcmis-0.5-5v5:amd64                install
libcolamd2.9.1:amd64                install
libcolord2:amd64                install
libcomerr2:amd64                install
libconfig9:amd64                install
libcpufreq0                    install
libcroco3:amd64                    install
libcryptsetup4:amd64                install
libcrystalhd3:amd64                install
libcups2:amd64                    install
libcurl3-gnutls:amd64                install
libdatrie1:amd64                install
libdb5.3:amd64                    install
libdbus-1-3:amd64                install
libdbus-glib-1-2:amd64                install
libdbusmenu-glib4:amd64                install
libdbusmenu-gtk3-4:amd64            install
libdbusmenu-gtk4:amd64                install
libdconf1:amd64                    install
libdebconfclient0:amd64                install
libdevmapper1.02.1:amd64            install
libdns-export162                install
libdrm-amdgpu1:amd64                install
libdrm-intel1:amd64                install
libdrm-nouveau2:amd64                install
libdrm-radeon1:amd64                install
libdrm2:amd64                    install
libdv4:amd64                    install
libe-book-0.1-1:amd64                install
libedit2:amd64                    install
libegl1-mesa:amd64                install
libelf1:amd64                    install
libenchant1c2a:amd64                install
libeot0:amd64                    install
libepoxy0:amd64                    install
libestr0                    install
libetonyek-0.1-1:amd64                install
libevdev2:amd64                    install
libexempi3:amd64                install
libexif12:amd64                    install
libexpat1:amd64                    install
libexttextcat-2.0-0:amd64            install
libexttextcat-data                install
libfcitx-gclient0:amd64                install
libfcitx-utils0:amd64                install
libfdisk1:amd64                    install
libffi6:amd64                    install
libffmpegthumbnailer4v5                install
libfftw3-double3:amd64                install
libfftw3-single3:amd64                install
libflac8:amd64                    install
libfontconfig1:amd64                install
libfontenc1:amd64                install
libfreehand-0.1-1:amd64                install
libfreetype6:amd64                install
libfribidi0:amd64                install
libfuse2:amd64                    install
libgail18:amd64                    install
libgbm1:amd64                    install
libgcc1:amd64                    install
libgck-1-0:amd64                install
libgconf-2-4:amd64                install
libgcr-3-common                    install
libgcr-base-3-1:amd64                install
libgcr-ui-3-1:amd64                install
libgcrypt20:amd64                install
libgd3:amd64                    install
libgdata-common                    install
libgdata22:amd64                install
libgdbm3:amd64                    install
libgdk-pixbuf2.0-0:amd64            install
libgdk-pixbuf2.0-common                install
libgee-0.8-2:amd64                install
libgeoclue0:amd64                install
libgif7:amd64                    install
libgirepository-1.0-1:amd64            install
libgksu2-0                    install
libgl1-mesa-dri:amd64                install
libgl1-mesa-glx:amd64                install
libglapi-mesa:amd64                install
libglew1.13:amd64                install
libglib2.0-0:amd64                install
libglib2.0-bin                    install
libglib2.0-data                    install
libglibmm-2.4-1v5:amd64                install
libglu1-mesa:amd64                install
libgme0:amd64                    install
libgmp10:amd64                    install
libgnome-2-0:amd64                install
libgnome-desktop-3-12:amd64            install
libgnome-keyring-common                install
libgnome-keyring0:amd64                install
libgnome2-common                install
libgnomekbd-common                install
libgnomevfs2-0:amd64                install
libgnomevfs2-common                install
libgnutls-openssl27:amd64            install
libgnutls30:amd64                install
libgoa-1.0-0b:amd64                install
libgoa-1.0-common                install
libgomp1:amd64                    install
libgpg-error0:amd64                install
libgphoto2-6:amd64                install
libgphoto2-l10n                    install
libgphoto2-port12:amd64                install
libgpm2:amd64                    install
libgraphite2-3:amd64                install
libgsm1:amd64                    install
libgssapi-krb5-2:amd64                install
libgssapi3-heimdal:amd64            install
libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64        install
libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64        install
libgstreamer1.0-0:amd64                install
libgtk-3-0:amd64                install
libgtk-3-bin                    install
libgtk-3-common                    install
libgtk2.0-0:amd64                install
libgtk2.0-bin                    install
libgtk2.0-common                install
libgtkmm-2.4-1v5:amd64                install
libgtksourceview2.0-0                install
libgtksourceview2.0-common            install
libgtop-2.0-10:amd64                install
libgtop2-common                    install
libgudev-1.0-0:amd64                install
libhardware2                    install
libharfbuzz-icu0:amd64                install
libharfbuzz0b:amd64                install
libhcrypto4-heimdal:amd64            install
libheimbase1-heimdal:amd64            install
libheimntlm0-heimdal:amd64            install
libhogweed4:amd64                install
libhsqldb1.8.0-java                install
libhunspell-1.3-0:amd64                install
libhx509-5-heimdal:amd64            install
libhybris                    install
libhybris-common1                install
libhyphen0:amd64                install
libibus-1.0-5:amd64                install
libice6:amd64                    install
libicu55:amd64                    install
libidn11:amd64                    install
libido-0.1-0:amd64                install
libido3-0.1-0:amd64                install
libiec61883-0:amd64                install
libimobiledevice6:amd64                install
libindicator3-7                    install
libindicator7                    install
libisc-export160                install
libisl15:amd64                    install
libjack-jackd2-0:amd64                install
libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64        install
libjbig0:amd64                    install
libjpeg-turbo8:amd64                install
libjpeg8:amd64                    install
libjson-c2:amd64                install
libjson-glib-1.0-0:amd64            install
libjson-glib-1.0-common                install
libk5crypto3:amd64                install
libkeyutils1:amd64                install
libklibc                    install
libkmod2:amd64                    install
libkrb5-26-heimdal:amd64            install
libkrb5-3:amd64                    install
libkrb5support0:amd64                install
liblangtag-common                install
liblangtag1:amd64                install
liblcms2-2:amd64                install
libldap-2.4-2:amd64                install
libldb1:amd64                    install
liblightdm-gobject-1-0:amd64            install
libllvm3.8:amd64                install
liblocale-gettext-perl                install
libltdl7:amd64                    install
liblz4-1:amd64                    install
liblzma5:amd64                    install
liblzo2-2:amd64                    install
libmagic1:amd64                    install
libmarco-private0:amd64                install
libmate-desktop-2-17:amd64            install
libmate-menu2:amd64                install
libmate-panel-applet-4-1            install
libmate-slab0:amd64                install
libmate-window-settings1:amd64            install
libmatedict6                    install
libmatekbd-common                install
libmatekbd4:amd64                install
libmatemixer-common                install
libmatemixer0:amd64                install
libmateweather-common                install
libmateweather1:amd64                install
libmbim-glib4:amd64                install
libmbim-proxy                    install
libmedia1                    install
libmhash2:amd64                    install
libmirclient9:amd64                install
libmircommon5:amd64                install
libmirprotobuf3:amd64                install
libmm-glib0:amd64                install
libmnl0:amd64                    install
libmodplug1:amd64                install
libmount1:amd64                    install
libmp3lame0:amd64                install
libmpc3:amd64                    install
libmpdec2:amd64                    install
libmpfr4:amd64                    install
libmspub-0.1-1:amd64                install
libmtdev1:amd64                    install
libmtp-common                    install
libmtp-runtime                    install
libmtp9:amd64                    install
libmwaw-0.3-3:amd64                install
libmythes-1.2-0:amd64                install
libncurses5:amd64                install
libncursesw5:amd64                install
libndp0:amd64                    install
libneon27-gnutls:amd64                install
libnetfilter-conntrack3:amd64            install
libnettle6:amd64                install
libnewt0.52:amd64                install
libnfnetlink0:amd64                install
libnih-dbus1:amd64                install
libnih1:amd64                    install
libnl-3-200:amd64                install
libnl-genl-3-200:amd64                install
libnm0:amd64                    install
libnma-common                    install
libnma0:amd64                    install
libnotify4:amd64                install
libnspr4:amd64                    install
libnss3:amd64                    install
libnss3-nssdb                    install
libnuma1:amd64                    install
liboauth0:amd64                    install
libodfgen-0.1-1                    install
libogg0:amd64                    install
libopenjpeg5:amd64                install
libopus0:amd64                    install
liborbit-2-0:amd64                install
liborc-0.4-0:amd64                install
liborcus-0.10-0v5:amd64                install
libp11-kit-gnome-keyring:amd64            install
libp11-kit0:amd64                install
libpagemaker-0.0-0:amd64            install
libpam-gnome-keyring:amd64            install
libpam-modules:amd64                install
libpam-modules-bin                install
libpam-runtime                    install
libpam-systemd:amd64                install
libpam0g:amd64                    install
libpango-1.0-0:amd64                install
libpangocairo-1.0-0:amd64            install
libpangoft2-1.0-0:amd64                install
libpangomm-1.4-1v5:amd64            install
libpangoxft-1.0-0:amd64                install
libpaper-utils                    install
libpaper1:amd64                    install
libparted2:amd64                install
libpcap0.8:amd64                install
libpci3:amd64                    install
libpciaccess0:amd64                install
libpcre16-3:amd64                install
libpcre3:amd64                    install
libpcsclite1:amd64                install
libpipeline1:amd64                install
libpixman-1-0:amd64                install
libpkcs11-helper1:amd64                install
libplist3:amd64                    install
libplymouth4:amd64                install
libpng12-0:amd64                install
libpolkit-agent-1-0:amd64            install
libpolkit-backend-1-0:amd64            install
libpolkit-gobject-1-0:amd64            install
libpoppler58:amd64                install
libpopt0:amd64                    install
libprocps4:amd64                install
libprotobuf-lite9v5:amd64            install
libproxy1v5:amd64                install
libpulse-mainloop-glib0:amd64            install
libpulse0:amd64                    install
libpulsedsp:amd64                install
libpython-stdlib:amd64                install
libpython2.7:amd64                install
libpython2.7-minimal:amd64            install
libpython2.7-stdlib:amd64            install
libpython3-stdlib:amd64                install
libpython3.5:amd64                install
libpython3.5-minimal:amd64            install
libpython3.5-stdlib:amd64            install
libqmi-glib1:amd64                install
libqmi-proxy                    install
libqofono-qt5-0:amd64                install
libqt5core5a:amd64                install
libqt5dbus5:amd64                install
libqt5network5:amd64                install
libqt5xmlpatterns5:amd64            install
libquadmath0:amd64                install
libraptor2-0:amd64                install
librasqal3:amd64                install
libraw1394-11:amd64                install
librdf0:amd64                    install
libreadline6:amd64                install
libreoffice                    install
libreoffice-avmedia-backend-gstreamer        install
libreoffice-base                install
libreoffice-base-core                install
libreoffice-base-drivers            install
libreoffice-calc                install
libreoffice-common                install
libreoffice-core                install
libreoffice-draw                install
libreoffice-gnome                install
libreoffice-gtk                    install
libreoffice-impress                install
libreoffice-java-common                install
libreoffice-math                install
libreoffice-pdfimport                install
libreoffice-report-builder-bin            install
libreoffice-sdbc-firebird            install
libreoffice-sdbc-hsqldb                install
libreoffice-style-elementary            install
libreoffice-style-galaxy            install
libreoffice-writer                install
librest-0.7-0:amd64                install
librevenge-0.0-0:amd64                install
libroken18-heimdal:amd64            install
librsvg2-2:amd64                install
librsvg2-common:amd64                install
librtmp1:amd64                    install
libsamplerate0:amd64                install
libsasl2-2:amd64                install
libsasl2-modules:amd64                install
libsasl2-modules-db:amd64            install
libschroedinger-1.0-0:amd64            install
libseccomp2:amd64                install
libsecret-1-0:amd64                install
libsecret-common                install
libselinux1:amd64                install
libsemanage-common                install
libsemanage1:amd64                install
libsepol1:amd64                    install
libservlet3.1-java                install
libshine3:amd64                    install
libshout3:amd64                    install
libsigc++-2.0-0v5:amd64                install
libslang2:amd64                    install
libsm6:amd64                    install
libsmartcols1:amd64                install
libsmbclient:amd64                install
libsnappy1v5:amd64                install
libsndfile1:amd64                install
libsoup-gnome2.4-1:amd64            install
libsoup2.4-1:amd64                install
libsoxr0:amd64                    install
libspeex1:amd64                    install
libspeexdsp1:amd64                install
libsqlite3-0:amd64                install
libss2:amd64                    install
libssh-gcrypt-4:amd64                install
libssl1.0.0:amd64                install
libstartup-notification0:amd64            install
libstdc++6:amd64                install
libsuitesparseconfig4.4.6:amd64            install
libswresample-ffmpeg1:amd64            install
libswscale-ffmpeg3:amd64            install
libsystemd0:amd64                install
libtag1v5:amd64                    install
libtag1v5-vanilla:amd64                install
libtalloc2:amd64                install
libtasn1-6:amd64                install
libtdb1:amd64                    install
libtevent0:amd64                install
libtext-charwidth-perl                install
libtext-iconv-perl                install
libtext-wrapi18n-perl                install
libthai-data                    install
libthai0:amd64                    install
libtheora0:amd64                install
libtiff5:amd64                    install
libtinfo5:amd64                    install
libtwolame0:amd64                install
libtxc-dxtn-s2tc0:amd64                install
libudev1:amd64                    install
libudisks2-0:amd64                install
libunique-1.0-0                    install
libupower-glib3:amd64                install
liburl-dispatcher1:amd64            install
libusb-0.1-4:amd64                install
libusb-1.0-0:amd64                install
libusbmuxd4:amd64                install
libustr-1.0-1:amd64                install
libutempter0:amd64                install
libuuid1:amd64                    install
libv4l-0:amd64                    install
libv4lconvert0:amd64                install
libva1:amd64                    install
libvdpau1:amd64                    install
libvisio-0.1-1:amd64                install
libvisual-0.4-0:amd64                install
libvorbis0a:amd64                install
libvorbisenc2:amd64                install
libvorbisfile3:amd64                install
libvpx3:amd64                    install
libvte-common                    install
libvte9                        install
libwavpack1:amd64                install
libwayland-client0:amd64            install
libwayland-cursor0:amd64            install
libwayland-egl1-mesa:amd64            install
libwayland-server0:amd64            install
libwbclient0:amd64                install
libwebkit2gtk-4.0-37:amd64            install
libwebkit2gtk-4.0-37-gtk2:amd64            install
libwebp5:amd64                    install
libwebrtc-audio-processing-0:amd64        install
libwind0-heimdal:amd64                install
libwnck-common                    install
libwnck22:amd64                    install
libwpd-0.10-10:amd64                install
libwpg-0.3-3:amd64                install
libwps-0.4-4:amd64                install
libwrap0:amd64                    install
libx11-6:amd64                    install
libx11-data                    install
libx11-xcb1:amd64                install
libx264-148:amd64                install
libx265-79:amd64                install
libxatracker2:amd64                install
libxau6:amd64                    install
libxaw7:amd64                    install
libxcb-dri2-0:amd64                install
libxcb-dri3-0:amd64                install
libxcb-glx0:amd64                install
libxcb-present0:amd64                install
libxcb-render0:amd64                install
libxcb-shape0:amd64                install
libxcb-shm0:amd64                install
libxcb-sync1:amd64                install
libxcb-util1:amd64                install
libxcb-xfixes0:amd64                install
libxcb1:amd64                    install
libxcomposite1:amd64                install
libxcursor1:amd64                install
libxdamage1:amd64                install
libxdmcp6:amd64                    install
libxext6:amd64                    install
libxfixes3:amd64                install
libxfont1:amd64                    install
libxft2:amd64                    install
libxi6:amd64                    install
libxinerama1:amd64                install
libxkbcommon0:amd64                install
libxkbfile1:amd64                install
libxklavier16:amd64                install
libxml2:amd64                    install
libxmu6:amd64                    install
libxmuu1:amd64                    install
libxpm4:amd64                    install
libxrandr2:amd64                install
libxrender1:amd64                install
libxres1:amd64                    install
libxshmfence1:amd64                install
libxslt1.1:amd64                install
libxss1:amd64                    install
libxt6:amd64                    install
libxtables11:amd64                install
libxtst6:amd64                    install
libxv1:amd64                    install
libxvidcore4:amd64                install
libxvmc1:amd64                    install
libxxf86dga1:amd64                install
libxxf86vm1:amd64                install
libyajl2:amd64                    install
libyelp0:amd64                    install
libzvbi-common                    install
libzvbi0:amd64                    install
lightdm                        install
linux-base                    install
linux-generic                    install
linux-headers-4.4.0-34                install
linux-headers-4.4.0-34-generic            install
linux-headers-generic                install
linux-image-4.4.0-34-generic            install
linux-image-extra-4.4.0-34-generic        install
linux-image-generic                install
localechooser-data                install
locales                        install
login                        install
logrotate                    install
lp-solve                    install
lsb-base                    install
lsb-release                    install
lzma                        install
makedev                        install
man-db                        install
marco                        install
marco-common                    install
mate-applets                    install
mate-applets-common                install
mate-backgrounds                install
mate-control-center                install
mate-control-center-common            install
mate-desktop                    install
mate-desktop-common                install
mate-desktop-environment            install
mate-desktop-environment-core            install
mate-icon-theme                    install
mate-icon-theme-faenza                install
mate-indicator-applet                install
mate-indicator-applet-common            install
mate-media                    install
mate-media-common                install
mate-menus                    install
mate-notification-daemon            install
mate-notification-daemon-common            install
mate-panel                    install
mate-panel-common                install
mate-polkit:amd64                install
mate-polkit-common                install
mate-power-manager                install
mate-power-manager-common            install
mate-screensaver                install
mate-screensaver-common                install
mate-session-manager                install
mate-settings-daemon                install
mate-settings-daemon-common            install
mate-system-monitor                install
mate-system-monitor-common            install
mate-terminal                    install
mate-terminal-common                install
mate-themes                    install
mate-tweak                    install
mate-user-guide                    install
mate-utils                    install
mate-utils-common                install
mawk                        install
menu                        install
menu-xdg                    install
mesa-utils                    install
mesa-vdpau-drivers:amd64            install
mime-support                    install
mobile-broadband-provider-info            install
modemmanager                    install
mount                        install
mountall                    install
multiarch-support                install
ncurses-base                    install
ncurses-bin                    install
net-tools                    install
netbase                        install
netcat-openbsd                    install
network-manager                    install
network-manager-gnome                install
network-manager-openvpn                install
network-manager-pptp                install
notification-daemon                install
ntfs-3g                        install
ofono                        install
openjdk-8-jre:amd64                install
openjdk-8-jre-headless:amd64            install
openssl                        install
openvpn                        install
os-prober                    install
p11-kit                        install
p11-kit-modules:amd64                install
parted                        install
passwd                        install
pciutils                    install
perl-base                    install
pinentry-gnome3                    install
pluma                        install
pluma-common                    install
plymouth                    install
plymouth-theme-trisquel-text            install
policykit-1                    install
policykit-1-gnome                install
poppler-data                    install
ppp                        install
pptp-linux                    install
procps                        install
psmisc                        install
pulseaudio                    install
pulseaudio-module-gconf                install
pulseaudio-module-x11                install
pulseaudio-utils                install
python                        install
python-cairo                    install
python-crypto                    install
python-gi                    install
python-gobject                    install
python-gobject-2                install
python-gtk2                    install
python-gtksourceview2                install
python-ldb                    install
python-minimal                    install
python-samba                    install
python-talloc                    install
python-tdb                    install
python2.7                    install
python2.7-minimal                install
python3                        install
python3-gi                    install
python3-minimal                    install
python3-pkg-resources                install
python3-psutil                    install
python3-uno                    install
python3-xdg                    install
python3.5                    install
python3.5-minimal                install
qttranslations5-l10n                install
readline-common                    install
resolvconf                    install
rsyslog                        install
rtkit                        install
samba-common                    install
samba-common-bin                install
samba-libs:amd64                install
sed                        install
sensible-utils                    install
sgml-base                    install
shared-mime-info                install
sound-theme-freedesktop                install
sudo                        install
systemd                        install
systemd-sysv                    install
sysv-rc                        install
sysvinit-utils                    install
tar                        install
tasksel                        install
tasksel-data                    install
tcpd                        install
trisquel-desktop-common-data            install
trisquel-gtk-theme                install
trisquel-icon-theme                install
trisquel-keyring                install
trisquel-wallpapers                install
ttf-ubuntu-font-family                install
tzdata                        install
ubuntu-mate-default-settings            install
ubuntu-mate-icon-themes                install
ubuntu-mate-themes                install
ubuntu-mobile-icons                install
ubuntu-mono                    install
ucf                        install
udev                        install
udisks2                        install
unity-greeter                    install
uno-libs3                    install
upower                        install
upstart                        install
ure                        install
ureadahead                    install
urfkill                        install
usb-modeswitch                    install
usb-modeswitch-data                install
usbmuxd                        install
usbutils                    install
user-setup                    install
util-linux                    install
uuid-runtime                    install
va-driver-all:amd64                install
vdpau-driver-all:amd64                install
vdpau-va-driver:amd64                install
vim-common                    install
vim-tiny                    install
whiptail                    install
wireless-regdb                    install
wpasupplicant                    install
x11-apps                    install
x11-common                    install
x11-session-utils                install
x11-utils                    install
x11-xkb-utils                    install
x11-xserver-utils                install
xauth                        install
xbitmaps                    install
xdg-user-dirs                    install
xfonts-base                    install
xfonts-encodings                install
xfonts-scalable                    install
xfonts-utils                    install
xinit                        install
xinput                        install
xkb-data                    install
xml-core                    install
xorg                        install
xorg-docs-core                    install
xserver-common                    install
xserver-xorg                    install
xserver-xorg-core                install
xserver-xorg-input-all                install
xserver-xorg-input-evdev            install
xserver-xorg-input-synaptics            install
xserver-xorg-input-vmmouse            install
xserver-xorg-input-wacom            install
xserver-xorg-video-all                install
xserver-xorg-video-amdgpu            install
xserver-xorg-video-ati                install
xserver-xorg-video-fbdev            install
xserver-xorg-video-intel            install
xserver-xorg-video-nouveau            install
xserver-xorg-video-qxl                install
xserver-xorg-video-radeon            install
xserver-xorg-video-vesa                install
xserver-xorg-video-vmware            install
xterm                        install
yelp                        install
yelp-xsl                    install
zenity                        install
zenity-common                    install
zlib1g:amd64                    install